02:19:04 2023 june 06 Monday
erroitahari@gmail.com
+977-25586740
KOSHI PROVINCE OFFICE
COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING
ITAHARI, SUNSHARI, NEPAL
S.N Document title Download
1. छोटो अविधको तालीम कार्यक्रम सम्बन्धन/स्वीकृतीका लागी प्रस्तावना पेश गरेका संथाहलाई पुवाधार निरिक्षण शुल्क जम्मा गर्ने बारे अत्यत जरुरी सूचना Click

Click here For Notice