02:19:04 2023 june 06 Monday
erroitahari@gmail.com
+977-25586740
KOSHI PROVINCE OFFICE
COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING
ITAHARI, SUNSHARI, NEPAL
S.N Document title Download
1. सेवा करार व्यक्ति छनोट लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना Click