02:19:04 2023 june 06 Monday
erroitahari@gmail.com
+977-25586740
KOSHI PROVINCE OFFICE
COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING
ITAHARI, SUNSHARI, NEPAL
S.N Document title Download
1. सेवा कारारमा उमेर हदका कारण आवेदन रद्द भएको उम्मेरदवारको  आवेदन शुल्क सम्बन्धमा । Click